Βασικά χρώματα

Πληροφορίες

Follow us on facebook

Βασικά πλαστικών χρωμάτων Νο 657 Καφέ ΧΡΩΤΕΧ

Νέο

Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού και τη δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων του Καφέ και του Μπεζ

Κατάλληλο για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άμεση παράδοση/παραλαβή σε 1-3 ημέρες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


2,85 € (με Φ.Π.Α)

  • 200ml
  • 375ml
  • 750ml

Χαρακτηριστικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TEM

Άλλες πληροφορίες

Βασικά πλαστικών χρωμάτων ΧΡΩΤΕΧ

Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού και τη δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων, για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Ενσωματώνονται εύκολα και χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη χρωστική τους δύναμη.

Χάρη στα ειδικά πηγμέντα τους, προσδίδουν στην τελική απόχρωση μεγάλες αντοχές στα αλκάλια, στην ηλιακή ακτινοβολία και στο χρόνο.

Κατάλληλα για ζωγραφική 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασίες 

200 ml

375 ml

750 ml

Οδηγίες εφαρμογής

Στα δοχεία του λευκού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος προστίθεται η ανάλογη ποσότητα των ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη απόχρωση.

Το περιεχόμενο αναδεύεται καλά ώστε να ενσωματωθούν πλήρως τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ στο λευκό και να προκύψει ομοιογενές μείγμα.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.

Αποθήκευση

Να διατηρείτε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη του, διαφορετικά σε περιέκτη ίδιου υλικού κατασκευής. Να προφυλάσσεται από τη ζέστη και την άµεση ακτινοβολία ηλίου. Το δοχείο πρέπει να κλείνεται προσεκτικά και να αποθηκεύεται όρθιο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή. Να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται καλά κλεισµένο, σε δροσερό και καλά εξαεριζόµενο µέρος. Να προστατεύεται από την υγρασία. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/εξοπλισµός πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα τεχνικής ασφάλειας. Αποθηκεύετε χωριστά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. ∆ιατηρείτε µακριά από οξειδωτικά µέσα, ισχυρά αλκάλια και ισχυρά οξέα.

Προφυλάξεις

Περιέχει βιοκτόνα: Περιέχει 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη, 2-µεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, µάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-µεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης του προµηθευτή. Μακριά από παιδιά. Φοράτε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Να χρησιµοποιούνται µη σπινθηρογόνα εργαλεία. Προσοχή στο χειρισµό. Να αποφεύγονται κρούση και τριβή. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της εργασίας. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Εξασφαλίστε τη σωστή συντήρηση όλου του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται. Φροντίστε για τον τακτικό καθαρισµό των εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυµασίας. Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα. Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον. Σε περίπτωση λιποθυµίας, γυρίστε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Μη δίνετε οτιδήποτε από το στόµα. Μην αφήνετε το θύµα χωρίς επίβλεψη. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση που απαιτείται συµβουλή γιατρού, δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος. Σε περίπτωση εισπνοής: Συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό. Απαραίτητος ο καθαρός αέρας. Εάν παρουσιαστούν συµπτώµατα, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση αρρυθµίας ή αναστολής της αναπνοής επιβάλλεται τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευµένο προσωπικό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρµα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεβγαλθείτε καλά. Σε περίπτωση ερεθισµού, συµβουλευτείτε γιατρό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Σε περίπτωση επαφής με τα µάτια: Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ξεπλύνετε αµέσως, προσεκτικά, με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Ζητήστε άµεσα ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό. Να µην προκληθεί εµετός. Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: Άµµος, Πυροσβεστική σκόνη, Αφρός AR-A-FFF (Alcohol Resistant-Aqueous-Film Forming Foam) κατάλληλος για κατάσβεση φωτιάς από υδρογονάνθρακες και πολικούς διαλύτες. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις). Η έκθεση στον καπνό της φωτιάς µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Σε περίπτωση καύσης του προϊόντος δύναται να δηµιουργηθούν τοξικοί καπνοί µονοξειδίου του άνθρακα. Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον. Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρµόδιες Αρχές. Συλλέγεται µε αδρανή συνδετικά υλικά υγρών (π.χ. άµµο, γη διατόµων).

            

Κριτικές

No customer comments for the moment.

Γράψτε μια κριτική

Βασικά πλαστικών χρωμάτων Νο 657 Καφέ ΧΡΩΤΕΧ

Βασικά πλαστικών χρωμάτων Νο 657 Καφέ ΧΡΩΤΕΧ

Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού και τη δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων του Καφέ και του Μπεζ

Κατάλληλο για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα

Γράψτε μια κριτική

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

7 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: